Home / ข่าวกิจกรรม / สอบป้องกันโครงงาน นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบป้องกันโครงงาน นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดสอบป้องกันโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ในหัวข้อดังนี้

อัจจิมา ปุ่นสุวรรณ  :  การค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพกลางคันของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  : ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว

เพ็ญสุภา รัตนบุษยาพร :   การออกแบบสำหรับระบบจัดการงานสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีดีไซน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  : ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว

 

Facebook Comments

About sarinna jampaklai

Check Also

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันร่วมแสดงผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

หลักสูตรเทคโนโล …

WordPress Video Lightbox Plugin