Home / ข่าวกิจกรรม / เตรียมพบกับ’Smart Classroom’ของหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เตรียมพบกับ’Smart Classroom’ของหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เตรียมพบกับ’Smart Classroom’ของหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริงนึกถึง #MTAWalailak

 

Facebook Comments

About sitthipong janprung

Check Also

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันร่วมแสดงผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

หลักสูตรเทคโนโล …

WordPress Video Lightbox Plugin