Home / กลุ่มวิจัยหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

กลุ่มวิจัยหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

กลุ่มวิจัยด้านการจัดระบบความรู้ (Knowledge Organization – KO)
เป็นการวิจัยเพื่อหาแนวทางการจัดระบบความรู้เฉพาะด้านด้วย … Read more.

กลุ่มวิจัยด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และ การจัดการเรียนการสอนแบบเปิด
การวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการศึกษาแบบเปิ … Read more.

กลุ่มวิจัยด้านพฤติกรรมสารสนเทศและประสบการณ์ผู้ใช้
 เป็นกลุ่มวิจัยที่ทำวิจัยทางด้านการแสวงหาสารสนเทศ พฤติก … Read more.

กลุ่มวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ดิจิทัล
เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดเก็บ สงวน … Read more.

WordPress Video Lightbox Plugin