Home / กลุ่มวิจัยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มวิจัยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มวิจัยด้าน Smart Technology
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เป็นประยุกต์องค์ความรู้ทางอ … Read more.

กลุ่มวิจัยด้าน IT Management
กลุ่มวิจัย IT Management เป็นกลุ่มวิจัยที่ประยุกต์งานเท … Read more.

กลุ่มวิจัยด้าน Human-computer Interaction
กลุ่มวิจัยการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เน้นการ … Read more.

กลุ่มวิจัยด้าน Big Data Analytics
กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ มุ่งเน้นการวิเคราะ … Read more.

WordPress Video Lightbox Plugin